Regulamin Oddziału dla Dzieci

1. Wypożyczalnia jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 16 lat. Może z niej korzystać również młodzież po przekroczeniu tego wieku.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Dzieci zapisujące się do Biblioteki muszą zapoznać się z regulaminem i podpisać zobowiązanie, które podpisują również ich rodzice i opiekunowie.

4. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu i przeniesieniu się do innej szkoły.

5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaŸna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

6. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację czytelników oraz wypożyczanych i zwracanych książek.

7. Po zapoznaniu się z regulaminem Biblioteki i podpisaniu zobowiązania czytelnik otrzymuje kartę bilioteczną, którą winien okazywać każdorazowo na życzenie bibliotekarza. O zagubieniu karty bibliotecznej, czytelnik winien niezwłocznie zawiadomić bibliotekę.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 10 złotych.

9. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 30 dni a lektury szkolne na 14 dni. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia, jeśli na daną książkę nie ma zapotrzebowania.

10. Czytelnik, który przetrzymuje książki otrzymuje upomnienie w formie pisemnej lub telefonicznej. Koszty upomnienia ponosi czytelnik.

11. Za przetrzymywanie książek Biblioteka pobiera karę w wysokości 1 zł od książki za każdy miesiąc po terminie zwrotu.

12. Za zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik zobowiązany jest zapłacić stosowną kwotę lub odkupić nową pozycję.

13. Czytelnik zobowiązany jest chronić przed zniszczeniem kartę biblioteczną i wypożyczone książki. Zauważone zniszczenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

14. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta na miejscu.

15. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do księgi skarg i wniosków.

16. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

17. W związku z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), Biblioteka informuje, że dane osobowe czytelników wykorzystywane są w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych w ww. celach, czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem na zobowiązaniu. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich zmiany.

Wągrowiec, 31.10.2006r.


Skip to content