Regulamin Wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu

§ 1

1. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy stale zamieszkali, pracujący lub uczący się na terenie Wągrowca lub powiatu wągrowieckiego.
3. Czytelnicy , którzy nie są stałymi mieszkańcami Wągrowca bądŸ też nie pracują, lub nie uczą się na terenie miasta , prawo, do korzystania z Wypożyczalni uzyskują po opłaceniu kaucji w wysokości 20,00 zł od woluminu.
4. Czytelnik przy zapisie zobowiązany jest do :
a) okazania dowodu osobistego , legitymacji szkolnej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość , miejsce zamieszkania ,miejsce pracy lub nauki,
b) przestrzeganie regulaminu czego potwierdzeniem jest podpis na zobowiązaniu.
5. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki.

§ 2

1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów.
2. Książki wypożycza się na 30 dni a lektury szkolne na 14 dni. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia , kiedy na dane dzieło nie ma zapotrzebowania ze strony czytelników. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu.
3. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
4. Na żądanie bibliotekarza czytelnik zobowiązany jest okazać dowód potwierdzający jego tożsamość.

§ 3

Czytelnik zobowiązany jest najtroskliwiej obchodzić się z wypożyczonymi dziełami. Przenosząc materiały biblioteczne czytelnik powinien dobrze zabezpieczyć je przed zniszczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 4

Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje :
1. Indywidualne upomnienie na piśmie lub telefoniczne , którego koszt ponosi czytelnik.
2. Zastosowanie sankcji finansowych za przekroczenie terminu zwrotu ; obowiązuje również w wypadku nie otrzymania upomnienia. Kara finansowa wynosi 1,00 zł od woluminu za każdy miesiąc po terminie zwrotu.
3. Czasowe pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni.
4. Skierowanie sprawy na drogę sądową.

§ 5

W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany :
1. Odkupić egzemplarz tego samego autora i tytułu.
2. Zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora.
3. Wykonać albo zapłacić za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła , którego nabycie nie jest aktualnie możliwe
4. Dostarczyć inne dzieło znajdujące się w sprzedaży i poszukiwane przez Bibliotekę.
5. Zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone dzieło.

§ 6

1. Życzenia , skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków , która znajduje się w Wypożyczalni dla Dorosłych.
2. Rozstrzyganie problemów szczegółowych , nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

Wągrowiec , dn. 01.01.2002 r.

Skip to content